คุยกับผู้บริหาร โรงเรียน ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)

Read More
SEO

รายการ วันที่ โดย

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 SAR นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา 01/06/2020 - 31/03/2021
2 โครงการพัฒนาผู้เรียน นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์ -
3 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาววารี ศรีวรนันท์ -
4 ืิ้่้เีรนา นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์ 27/12/2020 - 01/01/2021
5 sar นางสาวนิภาพร ปัญญาใจ 01/07/2020 - 31/03/2021
6 สรุปผลการปฏิบัติงาน นางสาวนิรมล ปินทรายมูล -
7 โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันเด็ก นายชวลิต พิศาลชัยกุล 08/01/2021 - 08/01/2021
8 โครงสร้างรายวิชาชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 2/2563 นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว -
9 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและมีงานทำ นางสาวมานิดา เสาวรส 01/07/2020 - 09/04/2021
10 การผลิตสื่อ นางภัทรวดี ชำนาญยา 12/01/2021 - 12/01/2021
11 รายงานผลการปฎิบัติงาน นางสาวเอณิกา วงศ์เมืองแล 13/01/2021 - 31/03/2021
12 โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย นางสาววันเพ็ญ จิตนากร 12/01/2021 -
13 โครงสร้างรายวิชา นางสาวแสงเทียน คำน้อย 20/01/2021 - 20/01/2021

ไฟล์ดาวโหลด

รายการ วันที่ โดย

จำนวนนักเรียน

อัตราข้อมูลครูและบุคลากรโรงเรียน ต่อจำนวนนักเรียน.

จำนวนครูและบุคลากร

ยังมีบุคลากรที่เราขอแนะนำให้ท่านรู้จัก

แนะนำบุคลากร

ท่านสามารถคลิกเม้าส์ แล้วเลื่อนไปทางด้านขวามือเพื่อดูบุคลากรที่แนะนำ.