คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

คลังวิชาเรียน[ตามรายวิชาเรียน]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ท11101 ภาษาไทย 2/2563 นางภัทรวดี ชำนาญยา
2 ค11101 คณิตศาสตร์ 2/2563 นางสาวจิ่งหลี แซ่สิ่ว
3 ค11101 คณิตศาสตร์ 2/2563 นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์
4 ท12101 ภาษาไทย 2/2563 นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว
5 ท13101 ภาษาไทย 2/2563 นางสาวนิภาพร ปัญญาใจ
6 ค12101 คณิตศาสตร์ 2/2563 นายวีระศักดิ์ อุดทา
7 ค13101 คณิตศาสตร์ 2/2563 นายชวลิต พิศาลชัยกุล
8 ค14101 คณิตศาสตร์ 2/2563 นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา
9 ค14101 คณิตศาสตร์ 2/2563 นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา
10 ค15101 คณิตศาสตร์ 2/2563 นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา
11 ค16101 คณิตศาสตร์ 2/2563 นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา
12 ว11101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563 นางสาวแสงเทียน คำน้อย
13 ว12101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563 นางสาวแสงเทียน คำน้อย
14 ว13101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563 นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์
15 ว14101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563 นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์
16 ว15101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563 นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์
17 ว16101 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563 นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์
18 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2/2563 นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์
19 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2/2563 นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์
20 ส12101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2/2563 นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์
21 ส14101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2/2563 นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์
22 ส13101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2/2563 นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์
23 ส15101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2/2563 นายอัครา ปินตารักษ์
24 ส16101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2/2563 นายอัครา ปินตารักษ์
25 ท14101 ภาษาไทย 2/2563 นางภัทรวดี ชำนาญยา
26 ส11102 ประวัติศาสตร์ 2/2563 นายวีระศักดิ์ อุดทา
27 ท15101 ภาษาไทย 2/2563 นางสาวนิภาพร ปัญญาใจ
28 ท16101 ภาษาไทย 2/2563 นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว
29 ส12102 ประวัติศาสตร์ 2/2563 นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์
30 ท21102 ภาษาไทย 2/2563 นางสาวนิภาพร ปัญญาใจ
31 ส13102 ประวัติศาสตร์ 2/2563 นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์
32 ท22102 ภาษาไทย 2/2563 นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว
33 ส14102 ประวัติศาสตร์ 2/2563 นายอัครา ปินตารักษ์
34 ส15102 ประวัติศาสตร์ 2/2563 นายอัครา ปินตารักษ์
35 ส16102 ประวัติศาสตร์ 2/2563 นายอัครา ปินตารักษ์
36 ท23102 ภาษาไทย 2/2563 นางสาวนิภาพร ปัญญาใจ
37 ค21102 คณิตศาสตร์ 2/2563 นายชวลิต พิศาลชัยกุล
38 ค22102 คณิตศาสตร์ 2/2563 นายชวลิต พิศาลชัยกุล
39 ค23102 คณิตศาสตร์ 2/2563 นายชวลิต พิศาลชัยกุล
40 พ11101 สุขะศึกษาและพละศึกษา 2/2563 นายวีระศักดิ์ อุดทา
41 พ12101 สุขะศึกษาและพละศึกษา 2/2563 นายวีระศักดิ์ อุดทา
42 ว21102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563 นางสาวแสงเทียน คำน้อย
43 พ13101 สุขะศึกษาและพละศึกษา 2/2563 นายวีระศักดิ์ อุดทา
44 ว22102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563 นางสาวแสงเทียน คำน้อย
45 พ14101 สุขะศึกษาและพละศึกษา 2/2563 นายวีระศักดิ์ อุดทา
46 พ14101 สุขะศึกษาและพละศึกษา 2/2563 นายวีระศักดิ์ อุดทา
47 พ15101 สุขะศึกษาและพละศึกษา 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
48 พ16101 สุขะศึกษาและพละศึกษา 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
49 พ16101 สุขะศึกษาและพละศึกษา 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
50 ศ11101 ศิลปศึกษา 2/2563 นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ
51 ศ12101 ศิลปศึกษา 2/2563 นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ
52 ศ13101 ศิลปศึกษา 2/2563 นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ
53 ศ14101 ศิลปศึกษา 2/2563 นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา
54 ศ15101 ศิลปศึกษา 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
55 ง11101 การงานอาชีพ 2/2563 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเชียร
56 ง12101 การงานอาชีพ 2/2563 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเชียร
57 ง14101 การงานอาชีพ 2/2563 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเชียร
58 ง15101 การงานอาชีพ 2/2563 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเชียร
59 ง16101 การงานอาชีพ 2/2563 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเชียร
60 ว23102 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2/2563 นางสาวแสงเทียน คำน้อย
61 อ11101 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาวยุพาพร ถมหนวด
62 อ11101 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาวยุพาพร ถมหนวด
63 อ12101 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาวมานิดา เสาวรส
64 อ12101 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาวมานิดา เสาวรส
65 ส21103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2563 นายอัครา ปินตารักษ์
66 อ13101 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาววารี ศรีวรนันท์
67 อ13101 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาววารี ศรีวรนันท์
68 ส22103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2563 นายอัครา ปินตารักษ์
69 อ14101 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาววารี ศรีวรนันท์
70 ส23103 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 2/2563 นายอัครา ปินตารักษ์
71 อ15101 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาวมานิดา เสาวรส
72 อ16101 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
73 อ16101 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาวมานิดา เสาวรส
74 ส21104 ประวัติศาสตร์ 2/2563 นายอัครา ปินตารักษ์
75 จ11209 ภาษาจีน 2/2563 นางสาวพัชรี พัฒนกิตติ
76 ส22104 ประวัติศาสตร์ 2/2563 นายอัครา ปินตารักษ์
77 จ12201 ภาษาจีน 2/2563 นางสาวพัชรี พัฒนกิตติ
78 จ12201 ภาษาจีน 2/2563 นางสาวพัชรี พัฒนกิตติ
79 ส23104 ประวัติศาสตร์ 2/2563 นายอัครา ปินตารักษ์
80 จ13201 ภาษาจีน 2/2563 นางสาวพัชรี พัฒนกิตติ
81 จ14201 ภาษาจีน 2/2563 นางสาวจิ่งหลี แซ่สิ่ว
82 พ21103 สุขศึกษา 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
83 จ15201 ภาษาจีน 2/2563 นางสาวจิ่งหลี แซ่สิ่ว
84 พ22103 สุขศึกษา 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
85 จ16201 ภาษาจีน 2/2563 นางสาวจิ่งหลี แซ่สิ่ว
86 พ23103 สุขศึกษา 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
87 พ21104 พลศึกษา 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
88 พ22104 พลศึกษา 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
89 ง22102 การงานอาชีพ 2/2563 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเชียร
90 ง23102 การงานอาชีพ 2/2563 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเชียร
91 อ21102 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาวยุพาพร ถมหนวด
92 อ22102 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาวยุพาพร ถมหนวด
93 อ23102 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาวยุพาพร ถมหนวด
94 จ21202 ภาษาจีน 2/2563 นางสาวจิ่งหลี แซ่สิ่ว
95 จ22202 ภาษาจีน 2/2563 นางสาวจิ่งหลี แซ่สิ่ว
96 จ23202 ภาษาจีน 2/2563 นางสาวจิ่งหลี แซ่สิ่ว
97 ง21212 งานช่าง 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
98 ง22212 งานช่าง 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
99 ง21202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2563 นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ
100 ง22202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2563 นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ
101 ว23202 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2563 นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ
102 ง13101 การงานอาชีพ 2/2563 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเชียร
103 ง21102 การงานอาชีพ 2/2563 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเชียร
104 ศ21113 ศิลปะ 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
105 ศ22102 ศิลปะ 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
106 ศ23102 ศิลปะ 2/2563 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
107 ว14101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2563 นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ
108 ว15101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2563 นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ
109 ว16101 เทคโนโลยีสารสนเทศ 2/2563 นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ
110 ท11201 ภาษาไทยเสริม 2/2563 นายชวลิต พิศาลชัยกุล
111 ท11201 ภาษาไทยเสริม 2/2563 นางภัทรวดี ชำนาญยา
112 ท12201 ภาษาไทยเสริม 2/2563 นางสาวมานิดา เสาวรส
113 ท12201 ภาษาไทยเสริม 2/2563 นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว
114 ท13201 ภาษาไทยเสริม 2/2563 นางสาวแสงเทียน คำน้อย
115 ท13201 ภาษาไทยเสริม 2/2563 นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว
116 ท14201 ภาษาไทยเสริม 2/2563 นางสาวยุพาพร ถมหนวด
117 ท14201 ภาษาไทยเสริม 2/2563 นางสาววารี ศรีวรนันท์
118 ท15201 ภาษาไทยเสริม 2/2563 นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา
119 ท16201 ภาษาไทยเสริม 2/2563 นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์