บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

บทเรียนออนไลน์[อื่นๆ]

ที่ รหัสวิชา ชื่อวิชา   ผู้สอน
1 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2/2563 นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์
2 ส11101 สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 2/2563 นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์
3 อ12101 ภาษาต่างประเทศ 2/2563 นางสาวมานิดา เสาวรส
4 จ21202 ภาษาจีน 2/2563 นางสาวจิ่งหลี แซ่สิ่ว