นายภานุวัฒน์ นะที

ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวจิรัชญา ผาลา

ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน

นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเชียร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางภัทรวดี ชำนาญยา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวมานิดา เสาวรส

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววันเพ็ญ จิตนากร

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวจิ่งหลี แซ่สิ่ว

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายชวลิต พิศาลชัยกุล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนิรมล ปินทรายมูล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายอัครา ปินตารักษ์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวนิภาพร ปัญญาใจ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาววารี ศรีวรนันท์

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวแสงเทียน คำน้อย

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวยุพาพร ถมหนวด

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นายวีระศักดิ์ อุดทา

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวพัชรี พัฒนกิตติ

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวเอณิกา วงศ์เมืองแล

ตำแหน่ง : ครูผู้สอน

นางสาวศศิกานต์ ดาชิต

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางนิกา ทวีพนารักษ์

ตำแหน่ง : ครูภูมิปัญญา

นายนิรันดร์ อายิ

ตำแหน่ง : นักการภารโรง