สถิตินักเรียน 2563

ระดับชั้น ชาย หญิง รวม ห้อง
ป.1 50 22 72 3
ป.2 36 32 68 3
ป.3 30 29 59 3
ป.4 19 19 38 2
ป.5 5 14 19 2
ป.6 13 6 19 1
ม.1 11 6 17 1
ม.2 10 7 17 1
ม.3 9 8 17 1
อ.1 3 1 4 1
อ.2 12 18 30 2
อ.3 19 5 24 1
รวม 217 167 384 21

ระดับชั้น ชาย หญิง ทั้งหมด ครูประจำชั้น
ป.1/1 14 9 23 นางภัทรวดี ชำนาญยา
ป.1/2 17 7 24 นางสาวศิวะพร วงศ์นิ้ว
ป.1/3 17 6 23 นางสาวนิภาพร ปัญญาใจ
ป.2/1 14 9 23 นางสาวจิ่งหลี แซ่สิ่ว
ป.2/2 12 12 24 นางสาวแสงเทียน คำน้อย
ป.2/3 12 11 23 นางสาวกนกวรรณ แก้ววิเชียร
ป.3/1 7 12 19 นางสาววารี ศรีวรนันท์
ป.3/2 12 8 20 นายอัครา ปินตารักษ์
ป.3/3 11 9 20 นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์
ป.4/1 8 12 20 นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา
ป.4/2 11 7 18 นางสาวยุพาพร ถมหนวด
ป.5/1 4 8 12 นางสาวมานิดา เสาวรส
ป.5/2 1 6 7 นายวุฒิภัทร ยศบดินทร์
ป.6/1 13 6 19 นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์
ม.1/1 11 6 17 นายชวลิต พิศาลชัยกุล
ม.2/1 10 7 17 นายพิรุฬห์วัฒน์ วัดคำ
ม.3/1 9 8 17 นายวีระศักดิ์ อุดทา
อ.1/1 3 1 4 นางสาวพัชรี พัฒนกิตติ
อ.2/1 5 10 15 นางสาวนิรมล ปินทรายมูล
อ.2/2 7 8 15 นางสาวเอณิกา วงศ์เมืองแล
อ.3/1 19 5 24 นางสาววันเพ็ญ จิตนากร
รวม 217 167 384