นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 01/01/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095950XXXX
 • Facebook : Nilrat.Bunrattanaphibun
 • Email : patteenee21@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1444
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 097633040450633
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 ืิ้่้เีรนา นางสาวนิลรัตน์ บุญรัตนพิบูลย์ 27/12/2020 - 01/01/2021