นางสาวนิภาพร ปัญญาใจ

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 13/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093304XXXX
 • Facebook :
 • Email : dr.meaw1313@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1854
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 040450844
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SS.WB.

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 sar นางสาวนิภาพร ปัญญาใจ 01/07/2020 - 31/03/2021