นายอัครา ปินตารักษ์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 18/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 093291XXXX
 • Facebook : Akara Pintarak
 • Email : akarapin.n@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 5278
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3501200495217
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : R.B.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่