นายไกรสร แซ่ฟุ้ง

ครู คศ.1

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 21/03/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087180XXXX
 • Facebook :
 • Email :
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครู คศ.1
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 7756
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่