นางสาววารี ศรีวรนันท์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 15/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 080083XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/w.sriworanan/
 • Email : wareesriworanan@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 4750
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 166990040450990
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : B.T.C สำรอง สามัญ สามัญรุ่นใหญ่

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงสร้างรายวิชาภาษาอังกฤษ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 นางสาววารี ศรีวรนันท์ -