นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 12/02/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 087725XXXX
 • Facebook :
 • Email : phronsuree@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1632
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 SAR นางสาวพรสุรีย์ แก้วพิลา 01/06/2020 - 31/03/2021