นางสาวแสงเทียน คำน้อย

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 21/08/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 095451XXXX
 • Facebook : Tien Sang
 • Email : sangtion8515@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 8002
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 166722040450722
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ :

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงสร้างรายวิชา นางสาวแสงเทียน คำน้อย 20/01/2021 - 20/01/2021