นางสาวมานิดา เสาวรส

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : หญิง
 • วันเกิด : 11/05/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 085723XXXX
 • Facebook : มานิดา เสาวรส
 • Email : amma_swd@hotmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 1260
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 3570101337752
 • วิทยฐานะ : ชำนาญการ
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.A.T.C

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการแนะแนวการศึกษาต่อและมีงานทำ นางสาวมานิดา เสาวรส 01/07/2020 - 09/04/2021