นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 21/09/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 061304XXXX
 • Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=100002058051500
 • Email : rittichai.an1121@gmail.com
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 414
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 097915040450915
 • วิทยฐานะ :
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : S.W.B. ,S.S.W.B วูดแบดจ์ 2 ท่อน สามัญ.สามัญรุ่นใหญ่

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการพัฒนาผู้เรียน นายฤทธิชัย ใหญ่พงค์ -