นายชวลิต พิศาลชัยกุล

ครูผู้สอน

ข้อมูลทั่วไป

 • เพศ : ชาย
 • วันเกิด : 08/07/XXXX
 • เบอร์โทรศัพท์ : 091071XXXX
 • Facebook : Tee Phisanchaikul
 • Email : chawalit.p@doisaenjai.ac.th
 • Website :

ข้อมูลเกี่ยวตำแหน่ง

 • หน่วยงาน : ดอยแสนใจ(ตชด.อนุสรณ์)
 • ประเภทบุคลากร : ข้าราชการครู
 • ตำแหน่ง : ครูผู้สอน
 • หมายเลขบัตรข้าราชการ : 675
 • รหัสประจำตำแหน่ง : 0
 • วิทยฐานะ : -
 • คุณวุฒิทางลูกเสือ : SS.WB

ผลงานบุคลากร

ชื่อโครงการ/กิจกรรม ผู้บันทึก ระหว่างวันที่
1 โครงการวันสำคัญ กิจกรรมวันเด็ก นายชวลิต พิศาลชัยกุล 08/01/2021 - 08/01/2021