แบบฟอร์ม
แผนพัฒนาตนเอง ( สำหรับครู )
 
ตารางสรุปแผนพัฒนาตนเอง
 
อันดับ
ความสำคัญ
สมรรถนะที่จะพัฒนา วิธีการ/รูปแบบการพัฒนา ระยะเวลาในการพัฒนา การขอรับการสนับสนุน
จากหน่วยงาน
ประโยชน์ที่คาดว่า
จะได้รับ
เริ่มต้น สิ้นสุด
ยังไม่มีข้อมูล
 
 
  ความเห็นของผู้บังคับบัญชา...................................................
  ....................................................................................
ลงชื่อ................................................................. ลงชื่อ................................................................
(     ) (............................................................)
ผู้จัดทำแผนพัฒนาตนเอง ตำแหน่ง..............................................................