แบบฟอร์ม
แผนพัฒนาตนเอง ( สำหรับครู )
 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล
 
เลขที่ตำแหน่ง : ชื่อ - สกุล :
ตำแหน่ง : วิทยฐานะ :
ระยะเวลาดำรงตำแหน่งปัจจุบัน : ปี เบอร์โทร :
กลุ่มสาระฯ :
วุฒิการศึกษา
ต่ำกว่าปริญญาตรี วิชาเอก
ปริญญาตรี หรือ เทียบเท่า วิชาเอก
ปริญญาโทหรือ เทียบเท่า วิชาเอก
ปริญญาเอก หรือ เทียบเท่า วิชาเอก
อื่นๆ(โปรดระบุ) วิชาเอก
เงินเดือน อันดับ คศ ขั้น อัตราเงินเดือน บาท
สถานที่ทำงาน ( 3 ลำดับล่าสุด )
1. โรงเรียน / หน่วยงาน (ขณะที่ทำแผนพัฒนาตนเอง)
2. โรงเรียน / หน่วยงาน (หากมีการโอน / ย้าย)
3. โรงเรียน / หน่วยงาน (หากมีการโอน / ย้าย)
งานในหน้าที่รับผิดชอบ
ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
งานพิเศษที่ได้รับมอบหมาย