ข้อมูลของ : อัครา ปินตารักษ์
 
ข้อมูลการจัดการเรียนการสอน ข้อมูลของ : อัครา ปินตารักษ์
กลุ่มสาระฯที่สอน วิชาที่สอน ระดับชั้น คาบ / สัปดาห์
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส11101-สังคมศึกษา ป.1/2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส11102-ประวัติศาสตร์ ป.1/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส11102-ประวัติศาสตร์ ป.1/3 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส12101-สังคมศึกษา ป.2/1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส13101-สังคมศึกษา ป.3/1 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส13101-สังคมศึกษา ป.3/2 2
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส14102-ประวัติศาสตร์ ป.4/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส15102-ประวัติศาสตร์ ป.5/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส16102-ประวัติศาสตร์ ป.6/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส21102-ประวัติศาสตร์ ม.1/1 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส22102-ประวัติศาสตร์ 1
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม ส23102-ประวัติศาสตร์ ม.2/1 1
 
ข้อมูลแฟ้มสะสมผลงาน ข้อมูลของ : อัครา ปินตารักษ์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล
 
 
ข้อมูลรายงานการประเมินตนเอง(SAR) ของ : อัครา ปินตารักษ์
ประเภทผลงาน ชื่อผลงาน ปีการศึกษา วันที่
ยังไม่มีการบันทึกข้อมูล