fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
342
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น
38
มาเรียนวันนี้
11
ร้อยละของการมาเรียน
ห้อง ชาย หญิง รวม
1. อนุบาล1/1 0 0 0
2. อนุบาล2/1 9 11 20
3. อนุบาล3/1 15 6 21
4. ป.1/1 12 2 14
5. ป.1/2 8 11 19
6. ป.1/3 0 0 0
7. ป.2/1 14 11 25
8. ป.2/2 15 13 28
9. ป.2/3 16 11 27
10. ป.3/1 8 11 19
11. ป.3/2 13 9 22
12. ป.3/3 12 8 20
13. ป.4/1 10 13 23
14. ป.4/2 14 7 21
15. ป.5/1 4 10 14
16. ป.5/2 3 7 10
17. ป.6/1 13 6 19
18. ม.1/1 12 9 21
19. ม.2/1 12 7 19
20. ม.3/1 9 6 15
21. ไม่ระบุ 11 5 16