fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
fix bar
364
จำนวนนักเรียนทั้งสิ้น
0
มาเรียนวันนี้
0
ร้อยละของการมาเรียน
ห้อง ชาย หญิง รวม
1. อนุบาล1/1 0 0 0
2. อนุบาล2/1 9 11 20
3. อนุบาล3/1 15 6 21
4. ป.1/1 9 4 13
5. ป.1/2 9 5 14
6. ป.1/3 8 5 13
7. ป.2/1 12 9 21
8. ป.2/2 12 12 24
9. ป.2/3 12 11 23
10. ป.3/1 8 11 19
11. ป.3/2 11 9 20
12. ป.3/3 11 8 19
13. ป.4/1 8 14 22
14. ป.4/2 11 7 18
15. ป.5/1 4 9 13
16. ป.5/2 1 6 7
17. ป.6/1 13 6 19
18. ม.1/1 11 7 18
19. ม.2/1 9 8 17
20. ม.3/1 9 8 17
21. ไม่ระบุ 38 17 55